El programa de govern

Un compromís pels propers 4 anys

L’objectiu de Construïm és governar per desenvolupar el Sant Pere de Ribes que volem. Per això ens cal planificar acuradament, de forma realista i concreta, però alhora engrescadora, el nostre programa de govern que desenvoluparem si els ciutadans i ciutadanes ens donen el seu suport. És fruit del debat col·lectiu i la participació activa. És un compromís per als propers quatre anys, estructurats en dos blocs. Una primera part contempla un seguit d’actuacions encaminada a donar el tomb a l’actual situació de l’Ajuntament i donar resposta a les necessitats més immediates del municipi, en un període relativament curt de temps. 15 mesures per donar el tomb a la situació del municipi, 15 mesures per fer el canvi!

En el segon bloc, contemplem totes aquelles actuacions a desenvolupar durant la legislatura, el desenvolupament de la nostra proposta i del conjunt de projectes del mandat. Una guia de la nostra acció de govern que ens permeti avançar cap al municipi del futur.

Donem el tomb. 15 mesures per fer el canvi

1.

Creació de la regidoria de Participació Ciutadana, amb la revitalització de tots els Consells de Participació (Social, Medi Ambient, Ensenyament, Cultura, Cooperació), dotant-los de capacitat de decisió i recursos econòmics i humans.

2.

Obertura immediata de la Ràdio Municipal i desenvolupament d’un nou model de comunicació institucional.

3.

Obertura, inversió i millora de la gestió dels equipaments municipals per facilitar el foment de la cultura, l’esport, l’ampliació de l’oferta i la participació de les entitats i associacions del municipi. Difusió de l’agenda cultural del municipi.

4.

Impuls de l’Oficina Municipal de l’Habitatge. Acabament de l’escala d’habitatge públic del Parc Central. Creació d’un parc d’habitatges públics per al lloguer per a joves i col·lectius vulnerables.

5.

Creació de la regidoria de Feminismes i LGTBI. Formació en perspectiva de gènere, immigració i inclusió en l’àmbit de l’administració municipal, i punts liles als espais de festa i lleure.

6.

Recepció de diferents urbanitzacions amb els serveis bàsics urbanitzats, en situacions similars a sòls urbans de la resta de municipis, i dotar dels serveis mínims a la resta d’urbanitzacions.

7.

Auditoria sobre la situació social per saber: quines necessitats hi ha, quins serveis es donen, quins resultats tenen i com adaptar-los i reformular-los. Augment i redistribució pressupostària prioritària per donar resposta a totes les necessitats.

8.

Creació del Centre Municipal per a la Formació i el Treball. Amb l’objectiu de planificar, coordinar i desenvolupar totes les accions de l’Ajuntament en l’àmbit educatiu, formatiu i ocupacional. Amb dos espais físics: Can Puig i l’Aulari Blanc.

9.

Posicionament clar en defensa de l’Hospital Sant Camil com a referent en la xarxa comarcal i ampliació de la col·laboració entre l’Ajuntament i la residència El Redós. Millorar l’atenció al conjunt del municipi i un posicionament clar de defensa dels serveis sanitaris i sociosanitaris.

10.

Desenvolupament del sistema porta a porta en la recollida de residus, llums LED a tot el municipi i calderes de biomassa als equipament públics.

11.

Confeccionar un Equip d’Educadors/es de carrer, dedicat a la intervenció des d’una òptica educativa en l’espai públic, per la reducció de les desigualtats socials, i afavorir la convivència i el bon veïnatge.

12.

Facilitació i millora de l’administració electrònica. Ampliar els diferents tràmits que es poden fer electrònicament i fer saber que amb el certificat digital la tramitació electrònica és més àgil, ràpida i sostenible.

13.

Conversió en zona de vianants dels centres urbans i priorització del pas dels vianants. Enfortir el carrer com a espai per a les persones no per als cotxes. Aparcaments externs gratuïts. Implantació dels camins amics/escolars a tot el municipi, que com a mínim connectin amb les escoles i els principals equipaments utilitzats pels infants.

14.

Contenció fiscal i implementació de mesures de progressivitat segons la renda. Bonificacions per promoure el comerç de proximitat i la sostenibilitat ecològica.

15.

Compromís amb el dret a l’autodeterminació i la independència de la República Catalana. Exigència de la llibertat dels presos polítics i suport a tots els represaliats.

El programa de govern

 • Impuls i ampliació del Pla Educatiu d’Entorn. Educació 360º en el municipi. Coordinació de l’oferta d’activitats extraescolars del municipi.
 • Oficina municipal d’escolarització, que permeti fer el seguiment de la població escolar, i eviti la segregació i l’estratificació de la població.
 • Dotar de contingut el Centre Municipal per a la Formació i el Treball perquè reculli els recursos que venen de diferents institucions, i perquè permeti un ventall ampli de possibilitats adreçat a totes les edats i situacions (joves, capacitats diverses, gent gran, aturats…); des del dret a l’alfabetització a la formació específica en àmbits concrets. Alguns dels objectius o tasques a desenvolupar pel CMFT:
  – Reordenació i coordinació de tots els serveis i programes existents amb objectius globals i estratègics per millorar-ne l’eficiència i l’eficàcia.
  – Fomentar l’emprenedoria entre els joves i donar facilitats per a la creació d’empreses, i acompanyament i formació en cooperatives de treball a través de l‘Impuls i ampliació de la Formació Professional al municipi.
  – Millora i ampliació de la formació de l’Escola d’Adults i dels cursos de català i d’alfabetització.
 • Valorar l’obertura d’una Escola d’Arts Municipal.
 • Estudi i cens de la propietat dels pisos i habitatges del municipi.
 • Adquirir habitatge mitjançant tempteig i retracte. Construcció d’habitatge destinat a col·lectius vulnerables específics (joves sense suport, dones víctimes de violència de gènere, gent gran). Estudiar la possibilitat de construcció d’habitatge en règim de cessió d’ús.
 • Facilitar la creació de cooperatives per construir habitatge assequible i sostenible.
  Plantejar com fer ús dels habitatges grans buits que hi ha al centres.
 • Confeccionar un pla d’habitatge públic al municipi per als propers 10 anys.
 • Suport a la cultura, els valors de l’esport i l’associacionisme. Programa de foment de l’exercici físic i l’esport per a la millora de la salut. Polítiques de protecció a les entitats culturals i esportives del municipi. Convenis de 4 anys per patrimoni i activitats.
 • Projecte de recuperació i difusió de la memòria històrica de Ribes i Les Roquetes.
 • Pla d’equipaments culturals i esportius del municipi i planificació de la inversió a curt i llarg termini.
 • Foment de les activitats de lleure, salut i esport al Parc Natural del Garraf i entorn. Desenvolupar un pla d’activitat física i esport, com a eina de cohesió i per a la millora dels hàbits de vida saludables.
 • Perspectiva de gènere i inclusió en l’esport, el lleure i les propostes culturals.
 • Programa d’acompanyament a l’envelliment al municipi.
 • Nou model de seguretat que posi en el centre la vida de les persones. Revisió i reformulació de les funcions i protocols d’actuació de la Policia Local, emmarcat en un model de seguretat de país.
 • Desenvolupar actuacions d’informació i acompanyament en l’àmbit municipal que possibilitin també una mort digna als veïns i veïnes.
 • Estudi i incorporació de les 87 propostes del compromís local per garantir els drets socials de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
 • Desenvolupar plans d’ocupació específics lligats a l’entorn i a la realitat del municipi.
 • Potenciació del comerç de proximitat i activació dels nuclis urbans. Donar continuïtat al comerç a partir de la planificació urbanística. Millorar accessibilitat, la connexió i la mobilitat, creant espais agradables per moure’t. Actualització del pla d’usos del Pla General.
 • Planificació de la Rambla del Garraf com a eix comarcal. Planificació i desenvolupament de la segona línia: l’àrea industrial. Potenciació dels polígons industrials en desús.
 • Subvencionar la creació d’energies renovables.
 • Estudi i incorporació de les 15 mesures per a l’Economia Social i Solidària als municipis de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.
 • Inversió en projectes d’investigació i formació en el camp sociosanitari per garantir la referencialitat comarcal de l’Hospital Sant Camil.
 • Desenvolupament de propostes per millorar l’àmbit de les cures i l’acompanyament.
 • Fer de l’autòdrom un projecte i una aportació a la comarca i al país. Mirar més enllà del marc municipal i obrir a debat públic el futur de l’autòdrom.
 • Finalització de la 2a fase de les obres de la Casa de la Vila i retorn de la seva referencialitat política.
 • Implementació de l’oficina de contractació i concessió dels serveis, per al seguiment i fiscalització dels contractes públics i l’anàlisi de la gestió dels serveis municipals. Control i seguiment dels plans directors ja elaborats dels serveis i infraestructures.
 • Estudiar possibles remunicipalitzacions de serveis públics ara externalitzats.
 • Clàusules ètiques, socials i ambientals en la contractació pública.
 • Contenció de la despesa energètica de l’administració i dels equipaments. Estudi sobre possibilitats de generació pròpia d’energia.
 • Suport i valorització del treball agrícola
 • Senyalització, protecció i manteniment dels camins públics i del patrimoni (marges, barraques de pedra).
 • Creació d’un Alberg de Joventut i una Casa de Natura.
 • Millorar la connexió i la comunicació amb la comarca i amb Barcelona, nuclis de desenvolupament econòmic i formatius. També millorar la comunicació amb l’Hospital Sant Camil.
 • Potenciar el transport sostenible amb carrils bici en el nucli urbà i entre nuclis, restauració o conservació dels camins rurals, passeig entre nuclis de població, pont penjat al Mas d’en Bosc.
 • Creació de diferents línies de bus: Línia directa entre Ribes i les Roquetes i amb Sitges o Vilanova. Enllaç de les urbanitzacions i els nuclis de Ribes i les Roquetes.
 • Transport públic amb vehicle elèctric d’accés a la sanitat, a les dependències municipals a altres punts d’interès. Transport a demanda fins al domicili a les urbanitzacions.
 • Realitzar un debat serè, constructiu i dialogant, atenent a criteris funcionals i tècnics sobre el model territorial del municipi. Obrir un debat que tingui en compte les dues realitats de Ribes i les Roquetes i l’estructura administrativa. Que contempli la possibilitat de realitzar un referèndum sobre el model territorial.
 • Obrir un debat ciutadà per redactar un nou pla general que dibuixi un model de municipi per al futur.
 • No permetre més creixement de les urbanitzacions i dotar-les durant els propers quatre anys dels serveis mínims i d’espais de convivència i cultura per als seus veïns.
 • Posar en actiu per a la ciutadania el patrimoni del sòl municipal destinat a polítiques d’economia social, com per exemple l’habitatge.
 • Desenvolupar un projecte feminista transversal on la igualtat sigui el centre i es treballi a nivell municipal (la coeducació, la violència de gènere, la desigualtat, etc). Pla d’igualtat al municipi.
 • Perspectiva de gènere transversal en tota l’acció de l’Ajuntament i desenvolupament de recursos adients per atendre totes les situacions de discriminació.
 • Analitzar el ROM, la representació institucional i la fiscalitat des d’una perpectiva de gènere i introduir elements no discriminatoris i a favor de la igualtat d’oportunitats.
 • Estudi de les propostes del decàleg de recomanacions sobre Drets Sexuals i Reproductius a nivell municipal de l’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius.