Proposta organitzativa

El nou model organitzatiu de Construïm neix amb la voluntat d’impulsar el treball institucional dels nostres regidors i regidores, impulsar el treball de carrer per seguir fent créixer el nostre moviment popular i vetllar perque les nostres estructures organitzatives siguin encara més responsables, més ètiques, més transparents i més curoses amb les persones que en formen part.

Estructures organitzatives

Un model funcional que combini el treball institucional amb la difusió de la nostra proposta política i social.

Assemblea

Caràcter sobirà. Aprovació línia política, òrgans de govern i de treball, pressupostos, ….

Consell Impulsor

Caràcter de consell polític. Representació legal de Construïm, espai de debat i desenvolupament de les línies polítiques i estratègiques de l’organització.

Permanent del CI

Caràcter executiu i resolutiu. Suport institucional i desplegament acció política al carrer (no institucional): lluites socials, mobilitzacions, comunicació, organització, …

Grup Municipal de Construïm

Propostes, mocions, posicionament polític institucional, fiscalització del govern, etc.

Portaveus de Construïm

Visibilitat de l’espai Construïm, del grup municipal i posicionament polític crític…

Grups de treball

En funció dels objectius, aprovats pel CI i ratificats per l’assemblea. Vinculats al GM (suport) o bé amb assignació directa de responsabilitats de treball (comunicació, difusió, campanyes, ….)

Participació

Aquest grup de treball ha de dissenyar i tirar endavant un espai de participació regular dirigit al conjunt de la població del municipi. Preparar trobades amb la ciutadania, espais oberts per comunicació difusió, roda de trobades amb entitats, etc.

Comunicació

Un espai encarregat de la gestió comunicativa de Construïm. Xarxes socials, web, mailchimp, comunicació amb els adherits, gestió de la participació online, publicació escrita, relació amb els mitjans de comunicació etc. Els portaveus n’hauran de formar part. Haurà de formar-ne part un membre de la permanent del CI.

Gestió Econòmica

Aquest espai tindrà per objectiu la gestió de les necessitats econòmiques, administratives i legals de Construïm. Elaborar un model de finançament per Construïm, debatre com i a que destinem els ingressos municipals, el paper de les organitzacions presents a Construïm, el retorn e l’esforç econòmic realitzat en la campanya electoral i un calendari de treball. Haurà de formar-ne part un membre de la permanent del CI.

Grups de suport al GM

Grups de suport a la tasca institucional dels regidors/es. Podrien estar estructurats per grans àrees o per temàtiques, tenir caràcter permanent o en funció de les necessitats del GM. Aquests grups han de servir per facilitar, millorar i impulsar la tasca del GM i no per fiscalitzar-ne els resultats. Generadors de propostes i de discurs, anàlisi de l’acció del govern i confecció de discurs crític.

Comissió de garanties

És l’òrgan que s’encarrega de vetllar de forma permanent per la correcta aplicació i interpretació del Codi Ètic i per vetllar pels drets dels adherits. Estarà composat per un president/a i sis vocals, a proposta del Consell Impulsor i avalats per l’assemblea.

Venim de lluny...

0
Vots
0
% de votants
0
Adherits
0
Regidors

I seguim compromesos amb el canvi!

Seguim treballant, com el primer dia, per construir el govern i l’Ajuntament del futur. Hem decidit deixar d’acceptar les coses que no podem canviar, i canviar les coses que no podem acceptar. Per un municipi equitatiu, integrador, inclusiu, cohesionat, dinàmic i sostenible! És a les teves mans!

Formalitza la teva candidatura a través d’un formulari online i podras optar a format part del nou Consell Impulsor de Construïm.