L'Interventor municipal denuncia males pràctiques en la gestió econòmica del govern municipal

El darrer informe de control elaborat per l’Interventor General denuncia la “mala praxi” en la gestió econòmica del govern municipal durant el primer semestre de l’exercici econòmic 2021.

Aquest informe demostra la improvisació i la falta de planificació de la gestió de la despesa municipal, tal com hem anat denunciant reiteradament des de Construïm durant els darrers plens municipals.

Una mala praxi que ja fa temps que dura, tal com posa en relleu el mateix interventor: “la mala praxi ja va ser advertida a l’exercici econòmic 2020 per la qual cosa es torna a recomanar planificar millor el pressupost municipal per evitar un número incongruent, injustificat i per tant ineficient de les modificacions pressupostàries”.

La mala gestió econòmica denunciada per l'interventor municipal

Aquestes són algunes de les pràctiques denunciades per l’interventor:

– Mala planificació en l’execució de la despesa –
L’interventor denúncia que durant el primer semestre de l’exercici econòmic 2021 s’ha observat un gran volum d’expedients de modificacions pressupostàries, el que evidencia una mala praxi en la planificació de la despesa.

– Falta de voluntat política per corregir les males pràctiques –
L’informe assenyala que ara com ara no s’ha acreditat per part de l’ajuntament cap pla d’acció per esmenar les debilitats i les deficiències en la gestió econòmica detectades en els anteriors informes de control.

– Pressions i ingerències als tècnics per part del regidor d’Hisenda –
També denúncia pressions i ingerències per part del regidor d’hisenda caps als tècnics i l’elaboració d’informes propis en matèria de modificació pressupostària sense l’aval dels tècnics.

– Manca de transparència –
L’Informe es fa ressò del manteniment d’una estructura organitzativa confosa que dificulta l’exercici de control intern i la transparència en la gestió econòmica.

– Mala praxi en la gestió dels llocs de treball de l’Ajuntament –
L’Informe denuncia la relació de llocs de treball poc clarificadora, la qual cosa en dificulta el control tal com preveu la Llei d’Hisendes Locals.

– Incongruència i confusió en la contractació de personal –
L’interventor destaca que s’han evidenciat actuacions per part dels responsables de
Recursos Humans i del Govern per imposar l’entrada de personal a la Intervenció que NO reuneix els requisits que està demanant el titular de l’òrgan Interventor.

Manca de model de municipi i abús de la majoria absoluta

El Govern no té un Model de Municipi clar que guiï la seva acció política. Això fa, per exemple, que elaborin uns pressupostos, però que hagin de modificar-los constantment perquè han fet de la improvisació la clau de la seva acció política. No poden escudar-se en la pandèmia perquè això ha estat així des d’abans, i en legislatures anteriors.

El fet que tinguin majoria absoluta ha facilitat l’abús de la utilització d’instruments com la modificació de pressupostos, la fragmentació d’un projecte en contractes diferents i menors per a poder-los adjudicar directament, etc

Aquestes maneres de fer, iniciades abans, però agreujades per la majoria absoluta, han facilitat d’altres males praxi com la ingerència dels polítics sobre els tècnics (una cosa és prendre una decisió política apartant-la dels criteris tècnics i l’altre és que un polític faci un informe “tècnic” per justificar una decisió política)

La manca de model de municipi fa que el pressupost hagi passat a ser una figura merament instrumental perquè després es va improvisant a cop de modificació pressupostària.
La manca d’informació eficaç i amb temps als grups municipals (opacitat) vol amagar unes males praxi que ha arribat al punt que l’interventor les comenci a explicitar en els seus informes.

Des de Construïm, treballem per un nou model

Des de Construïm, apostem per un nou model de gestió basat en la transparència, l’efectivitat i el rendiment de comptes polític.

Un Ajuntament que planifiqui, coordini, faci el seguiment i mantingui tots els serves públics i bàsics, i els gestioni de forma eficient, eficaç i socialment justa, en favor de l’interès general de la població i de la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
Que analitzi i desenvolupi la remunicipalització dels serveis públics. Que posi els recursos humans, patrimonials i econòmics de la institució amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament social, cultural, educatiu i esportiu de les persones i la comunitat.