Construïm, Guanyem Sitges i Capgirem VNG Cup recorren a la via legal per posar fre al projecte de l’Autòdrom de Terramar

El passat divendres 26 de juny van entrar-se per registre oficial les al·legacions al conveni urbanístic entre de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’empresa promotora del projecte de l’Autòdrom de Terramar, Grand Prix, impulsades pels grups municipals de Construïm, Guanyem Sitges i Capgirem Vilanova i la Geltrú CUP.

L’Autòdrom de Terramar forma part del patrimoni històric i cultural del Garraf i es troba enmig d’un espai natural, connector biològic entre la Riera de Ribes, el Bosc de Can Bruguera i el Parc del Garraf, zones d’alt interès paisatgístic incloses a la Xarxa Natura 2000.

Les tres formacions municipalistes signants de les al·legacions creiem que el projecte proposat per l’empresa promotora, Grand Prix, així com les modificacions urbanístiques dutes a terme per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, no responen a la protecció i dinamització mediambiental i cultural requerides en aquest espai; tot el contrari: responen a interessos especulatius i a un model de sobreexplotació turística que generarà grans impactes al nostre territori. En aquest sentit, les tres formacions compten amb el recolzament de la Territorial de CUP-Amunt Penedès-Garraf-Anoia, que les representa al Consell Comarcal i també s’ha implicat amb la via legal.

Cal dir, a més, que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, han aprovat definitivament les modificacions urbanístiques necessàries per impulsar el projecte de l’Autòdrom de Terramar en plena pandèmia, en un moviment clarament mancat de transparència i responsabilitat cap a la participació ciutadana.

Creiem, doncs, que són molts els motius d’oposició i impugnació referents al contingut i a la tramitació d’aquest conveni urbanístic:

1. Improcedència de l’aprovació del conveni en període de suspensió de tràmits administratius i de paralització d’expedients. Infracció de la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020 de declaració d’estat d’alarma.

2. Manca d’acreditació prèvia de la legitimació de l’empresa Promotora per actuar com a propietària dels terrenys o bé com a mandatària de més del 50% de la propietat.

3. Naturalesa de conveni urbanístic de planejament i deure de sotmetre’s a informació pública, de forma conjunta amb el Text Refós de la Modificació puntual del PGOU que s’ha estat impulsant, pactant i transaccionant entre l’equip de Govern del Consistori i el Promotor.

4. Insuficiència del termini de 20 dies de sotmetiment a informació pública. Vulneració de l’article 26.6 del Reglament d’urbanisme i deure de retrotraure actuacions i convocar nova informació en termini d’1 mes.

5. Improcedència de la indicació de l’aprovació automàtica del conveni en cas de manca de presentació d’al·legacions i deure de sotmetre el conveni al mateix procediment per a la seva aprovació que l’instrument urbanístic.

6. Deure d’incorporar a la documentació sotmesa a consulta i informació pública l’Informe jurídic del Secretari Municipal, l’Informe Tècnic de l’Arquitecte Municipal i l’Informe de l’Interventor Municipal emesos en relació a la conformitat a Dret del conveni i del procediment seguit i de la legalitat, correcció tècnica, viabilitat econòmica i tècnica i equilibri de contraprestacions.

7. Els compromisos i garanties de la societat Promotora establerts a la Clàusula 3.4 del Conveni són les obligacions legals mínimes de tot Promotor urbanístic, no exigint-se cap compromís addicional o garantia complementària.

8. Necessitat d’imposar i preveure el compromís d’execució prèvia de totes les millores i adequació dels accessos i tots els temes de mobilitat externa, com a fase primera d’urbanització i prèvia a l’execució del nou complex hoteler i del Centre d’esdeveniments.

9. Vulneració del principi de participació ciutadana i de plena participació democràtica en el Ple celebrat. Impossibilitat de debatre les Mocions presentades en relació al Projecte, i improcedència d’haver aprovat el conveni i el Text Refós amb un ple virtual sense el necessari debat previ i amb garanties de participació dels veïns i de les Entitats de defensa del territori.

10. Deure de tramitar una Revisió del PGOU atesa la importància de la modificació puntual, dels canvis previstos, els nombrosos elements afectats, l’impacte en terrenys amb 3 classes de sòl, la reducció de les cessions, la no adequació al PTGM, l’afectació a la mobilitat i el sobredimensionament de l’oferta hotelera del municipi que afegeix 260 noves places hoteleres, quan en l’actualitat Sant Pere de Ribes compta amb 140 places.
Improcedència de modificar el règim de 60HA de sòl sense plantejar l’expedient de Revisió, d’un PGOU del 2001 quina vigència està àmpliament superada.

11. Afectació indeguda del Projecte a sòl de protecció especial, a espais d’interès connector i a sòl de valor agrícola, amb reducció del règim de protecció del SNU vigent i amb infracció del PTGM, de la Carta del Paisatge, del PEIN i de la Xarxa Natura 2000.

12. Condicionament del Conveni a la rectificació del Projecte i al compliment dels requisits mínims que assegurin la legalitat de l’actuació, l’adequada preservació del territori, els principis de participació pública i democràtica i la sostenibilitat ambiental.

Per tots aquests motius, i sota una convicció clara de defensa del nostre territori, hem decidit mostrar la nostra fermesa a l’oposició del projecte en un recorregut legal que ens ha de dur a frenar i replantejar l’actual projecte de l’Autòdrom de Terramar.

Volem reivindicar, però, la importància de mantenir viva la mobilització, i és per això que volem reconèixer la tasca de la Plataforma Verda de l’Autòdrom i de la lluita veïnal, a qui recolzem i amb qui seguirem col·laborant en la seva oposició al projecte i en la cerca d’alternatives respectuoses amb l’entorn natural.