Consideracions al Pla de Reactivació 2022

Des de Construïm volem fer algunes consideracions al Pla de Reactivació que el govern va dur a aprovació en el ple del 26 d’abril.

Anàlisis global

El Pla de Reactivació municipal és una oportunitat per reactivar el pressupost del superàvit i dotar així de diners a projectes. Una oportunitat per marcar els models de gestió i inversió que necessitem a mitjà i llarg termini. El nostre grup municipal, en cap cas entén el pla de reactivació com un pla d’inversions que complementa al pressupost municipal, però que no esdevé cap oportunitat de canvi o de gir en els models. El govern del PSC, any rere any, es planteja aquest pla com una inversió per resoldre problemàtiques puntuals , que no tenen caràcter extraordinari o que no apunten a un model polític o de gestió, sinó com arribar allà on el pressupost no arriba. Inclús en alguns casos, són quantitats destinades a solucionar errors en projectes ja executats. Com a exemple la pista coberta del pavelló de Ribes. Una nova mirada a curt termini, per les persones segons govern, però per les persones també necessiten treballar en un futur, no només cobrir les necessitats del present.

A nivell genèric
i com ja és habitual, no hi ha una planificació clara, no hi ha control del que s’ha executat a dia d’avui o en quin punt estan altres projectes que s’han engegat anys enrere i en altres Plans de Reactivació. S’ha convertit en un Pla d’inversió (que incorpora inversions passades i proposa noves, sense una calendarització clara i realista) del que no es rendeix comptes, ni es valora impacte o assoliment d’objectius, un tràmit ordinari més que simplement permet al govern disposar de més recursos econòmics. Més que una proposta global que parteixi d’un model de municipi, no persegueix uns objectius clars, transversals i globals del que necessita el municipi. Es confon el que necessita l’Ajuntament amb el què necessita el municipi. En definitiva perdem oportunitats i a poc a poc anem buidant la caixa.

Quant als objectius, aquest pla d’inversions s’acompanya d’uns objectius molt globals amb els que el govern pretén justificar totes les inversions, però una anàlisi mínimament al detall constata que no hi ha una translació clara entre allò que es proposa incorporar i els objectius que es plantegen

En aquest panorama, i desconeixent en bona mesura la situació econòmica real de l’Ajuntament, els nivells d’execució de pressupost i dels darrers plans de reactivació, i la dinàmica conflictiva establerta amb la intervenció, volem endinsar-nos amb una anàlisi del pla i destacar algunes propostes reiteratives del nostre grup municipal.

El pla de reactivació es dotarà d’un pressupost de 7 milions d’euros. El Govern els divideix en 4 grans apartats que són:

1. Atenció a les Persones

En aquest punt hi destina uns 600.000 euros, dels quals el gran gruix va a l’adquisició d’habitatge. Entenem que s’estan fent esforços en la política d’habitatge, intentant garantir l’accés a l’habitatge, però no centren els esforços en aquest punt, sinó que tenim la sensació que pel govern socialista la resolució de la crisi habitacional passa a través de grans projectes que continuen fomentant l’especulació, i el procés de gentrificació, les polítiques d’habitatge es converteixen en polítiques d’aparador. Com a exemples el Projecte de l’Autòdrom, la urbanització del sector de Can Jove, etc. Estem construint un municipi que expulsarà als nostres veïns i veïnes, en el que ja no tindran lloc els nostres joves, etc. Construir més en cap cas significa donar més oportunitats d’habitatge, pot significar precisament el contrari.

Però és que en aquest apartat d’ajuda a les persones, ens mereix una reflexió especial el que ja venim fent en els darrers anys i més accentuada per la situació de crisi i pandèmia. Els serveis socials i l’atenció a les persones necessiten una revisió profunda per part de govern. El govern segueix superat per la situació, que entenem que desborda a personal i tècniques , però els serveis que es presten, no només no estan funcionant correctament, sinó que només donen una resposta a la situació d’urgència, per tant, cronificant més la situació de molts veïns i veïnes del municipi. Cal revisar amb urgència el model i acompanyament social i estar disposats a abordar-ho conjuntament amb els professionals i la xarxa comunitària. I volem participar d’aquest debat, que com més obert i transparent sigui, millor.

2. Foment de l’ocupació

En aquest bloc s’inverteixen més de 4 milions i mig d’euros.
En aquest apartat, pràcticament la meitat van a espai públic, una xifra absolutament desorbitada tenint en compte que l’any passat ja s’hi va invertir una quantitat considerable. Segueixen fent del municipi un aparador de places i jardineres, però sense afrontar els grans problemes estructurals de l’espai públic en tota la seva transversalitat: l’oci, els centres històrics apedaçats, sense pacificació de zones, sense abordar el desgavell de la plaça Milana que fa anys que dura… i un llarg etcètera… De projecte d’espai públic no en veiem cap. I destacar també els més de mig milió d’euros destinats a equipacions esportives o traduït d’una altra manera, dedicat a desfer la destrossa d’obra de la pista coberta de Ribes.

Fer incís en aquest apartat en una demanda històrica de Construïm, el Centre de Formació i Treball: el disseny i desenvolupament d’una política de formació professional i ocupació que cobreixi les necessitats del municipi. Un espai físic i una estructura que planifiqui i en coordini el seu desenvolupament. El govern ha anunciat en diverses ocasions que hi estava treballant, però a dia d’avui no podem constatar cap avenç en aquest sentit. Aquesta seria la inversió per dinamitzar i fomentar l’ocupació, la formació i el treball al nostre municipi.

3. Foment del comerç i el turisme

Poca a cosa a comentar quan s’hi destina una partida que no arriba als 300.000 euros. Un any en què s’obriran i s’han obert instal·lacions culturals ambicioses i on és de vital necessitat referenciar el nostre model turístic. Tenim poblacions veïnes que atrauen milers de visitants l’any, una dinàmica que deixem escapar any rere any.

4. Sostenibilitat i Medi ambient

Partida d’inversió d’1 milió i mig aproximadament on el gruix de la inversió va cap a millora d’infraestructures com clavegueram, enllumenat i xarxa d’aigües. En aquest punt és necessari la revisió de les concessions i el seu seguiment, ja que les partides que s’hi destinen anualment són grans inversions de diners públic. Aquí també ens cal fer la reflexió sobre dos punts en particular que Construïm demana debat i consens des de la seva entrada al consistori.

Gestió de Residus

Relacionat amb la gestió i tractament de residus cal fer un plantejament a profunditat en dos àmbits. I el moment idoni per fer-ho és ara. Hi ha disponibilitat econòmica per afrontar aquelles inversions que puguin ser necessàries i burocràticament el fet que el servei estigui prorrogat a l’espera d’un nou concurs (aquesta situació és així des de l’any 2019 en què fa finalitzar el contracte del servei) permet treballar per ara una nova proposta. Que caldria tenir en compte:

Municipalització de serveis

Enllaçant amb el punt de residus, quin millor moment ara que s’han flexibilitzat algunes de les normatives que limiten la contractació i despesa pública, que hi ha disponibilitat econòmica, per estudiar la municipalització d’algun dels serveis que considerem públics. D’igual manera, aquestes podrien ser progressives i degudament planificades perquè no signifiquessin un daltabaix en la prestació dels serveis ni un problema econòmic, però si no es comença a treballar mai es podran abordar. Alguns exemples dels serveis que podrien estar subjectes a aquest estudi (més enllà de les grans concessions com residus, aigua, clavegueram, enllumenat, etc.): llars d’infants, centres oberts, gestió dels pavellons esportius, espai jove, equip d’educadors de carrer, etc.

Propostes de Construïm desateses

De les propostes que Constuïm va realitzar en el passat pla de reactivació poc recorregut han tingut malgrat la instència en el diàleg i el compromís de govern d’assolir-los o posar-los en estudi. Seguim sense avançar en temes com:

En conclusió, any rere any ens trobem amb les mateixes tessitures i dinàmiques quan es presenta el pla de reactivació i el govern del PSC no té cap intenció d’escoltar els grups de l’oposició per fer un canvi en aquest model de pla que benificïi el municipi i que construeixi un futur més digne, igualitari, sostenible i just. Des de Construïm seguirem insistint perque Sant Pere de Ribes es mereix un govern per totes, de tots.

Comparteix aquesta pàgina a les teves xarxes