https://construim.org/ és un lloc web de la entitat Unitat Municipal 9, amb domicili a c/ Sant Pere 2 baixos de Sant Pere de Ribes (CIF G-63152516), i de la entitat Veu i Acció, amb domicili a c. Bernat de Ribes, 4 de Sant Pere de Ribes (G-65957789) publicat amb el propòsit de promoure les activitats i interessos de les Entitats i fer propostes per a Ribes i Les Roquetes com es detalla en la web i en aquest avís.

Al registrar la vostre adhesió el nostre projecte en aquesta web, les vostres dades personals (nom i cognom, telèfon, email, entitat) seran tractades per les Entitats, com a Responsables de tractament, de conformitat amb les prescripcions del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i altres lleis aplicables, i seran utilitzades per a les següents finalitats:

– Gestionar la vostra petició d’adhesió a la companya “A Ribes i Les Roquetes construïm la majoria”.
– En especial, recollir signatures per a impulsar una majoria que esdevingui una alternativa clara la govern actual.
– La difusió de les activitats de les Entitats amb els propòsits d’aquest projecte.
– Comunicar-nos amb vosaltres respecte d’accions i iniciatives de les Entitats relacionades amb aquestes finalitats.

La base de legitimació del tractament és el vostre consentiment exprés. Les vostres dades seran custodiades per les Entitats amb les màximes garanties de confidencialitat conforme la normativa vigent de protecció de dades. No seran cedides a tercers sense el vostre consentiment exprés.

Al inscriure’s, vostè dona el vostre consentiment exprés al tractament per les Entitats de les vostres dades per a les finalitats expressades i, en cas d’indicar-lo expressament en el formulari corresponent (no obligatori), a l’enviament per les Enitats de comunicacions electròniques sobre aquests temes.

Les vostres dades seran eliminades 2 mesos després de la celebració de les eleccions municipals del 2019, en el seu cas, o en el seu defecte, quan les Entitats decideixen abandonar el projecte.

Us recordem que, d’acord amb la llei vigent de protecció de dades, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, restricció, cancel·lació i d’oposició al tractament de dades mitjançant correu electrònic a la següent adreça info@construim.org o al domicili de qualsevol de les Entitats, indicant el vostre nom i el dret que voleu fer efectiu. Caldrà adjuntar / aportar còpia del vostre DNI per a la verificació d’identitat.

Vostè té el dret d’iniciar reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001-Madrid.
Vostè pot contactar-nos al email: info@construim.org

Data: 01/11/2018